Elsa Thiên Long Việt Nam 🇻🇳được Quý Báo MMMagazin của Mỹ bình chọn là gương mặt Top Ten đại diện của Quý báo trong số của Tháng. 
Vinh dự cho gương mặt đại diện Việt Nam tỏa sáng tại Us

Elsa Thien Long Vietnam 🇻🇳 was voted by the US MMMagazin Newspaper as the face of the Top Ten representatives of the Newspaper among the Months.
Honored for the Vietnamese representative to shine at Us

Elsa Thiên Long được quý báo MMMagazin bình chọn gương mặt của tháng

Leave a Comment